Kasutaja:
Parool:
Liitu
 
 
1 toalised
2 toalised
3 toalised
4 toalised
5 ja enam
Majad
 
 
  Tüüp:
Linn:
Hinnavahemik:
 -   
Otsi
Täpsem otsing
 
 

ÜLDSÄTTED
Kasutustingimused (edaspidi "Tingimused") kehtivad kõigi isikute (edaspidi "Kasutaja") ja Yyr.ee (edaspidi "Lehekülg") omaniku OÜ Üüriportaal (edaspidi "Üüriportaal") vahel pakutavate teenuste (edaspidi "Teenused") tekkivate õigussuhete kohta.
Tingimustele lisaks reguleerivad suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lehekülje hinnakiri (edaspidi: "Hinnakiri") ja väljakujunenud head tavad.
Tingimused hakkavad kehtima alates Kasutaja poolsele Tingimuste aktsepteerimisest.

KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Kasutaja kinnitab Tingimuste aktsepteerimisel, et kasutab Lehekülge täielikult omal vastutusel.
Kasutaja kinnitab, et tema poolt esitatud andmed, sealhulgas, kuid mitte ainult elektroonilised andmed (s.o. failid, programmid, elektronposti saadetised jne.):
- ei ole eksitavad, ebatäpsed ja/või väärad;
- ei sisalda pakkumisi keelatud või piiratud tsiviilkäibega kinnisvaraobjektide kohta;
- ei ole vastuolus seaduste ja muude kohaldatavate õigusaktidega;
- ei ole vastuolus heade tavadega;
- ei riku kolmandate isikute intellektuaalse omandi õigusi või teisi kolmandate isikute varalisi ja/või mittevaralisi õigusi;
- ei sisalda viirusi ja muid arvutiprogramme või faile, mis segavad kahjustavad või muul viisil häirivad Lehekülje normaalset kasutamist, mis võivad Lehekülje kasutamise tulemusena salvestuda Kasutaja arvutisse ja/või segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist või mis salvestatuna Kliendi poolt oma arvutisse võivad segada, kahjustada või muul viisil häirida selle normaalset funktsioneerimist.
Kasutaja on kohustatud:
- tasuma tasuliste Teenuste eest Üüriportaalile vastavalt kehtivale Hinnakirjale;
- mitte avaldama Lehekülje kasutaja salasõna ja kasutajatunnust kolmandale isikutele, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel. Kasutaja kohustub koheselt elektronposti teel teavitama Üüriportaali Lehekülje kasutamiseks salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse;
- esitama Lehekülje kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid andmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti (e-mail) aadressi. Kasutaja on kohustatud koheselt informeerima Üüriportaali elekronposti teel kõikidest Lehekülje kasutajaks registreerimisest muutunud andmetest;
Kasutaja kinnitab, et on teadlik ja nõustub täielikult asjaoluga, et Üüriportaalil on õigus edastada Üüriportaali poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida üüriportaal on Kasutajalt Lehekülje kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel.
Kasutaja kinnitab informatsiooni lisamisega, et on vähemalt 18- aastane Eesti Vabariigi seaduste kohaselt täielikult teovõimeline füüsiline isik või kohaselt registreeritud juriidiline isik, kelle esindajal on kõik volitused sellise juriidilise isiku eest ja nimel Lehekülje kasutamiseks, sellise juriidilise isiku nimel tegutsemiseks ning sellisele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.

ÜÜRIPORTAALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
Üüriportaal ei vastuta Kasutajate poolt Leheküljel tehtud pakkumiste seaduslikkuse, tõepärasuse ja kehtivuse eest ning muude Teenuste kasutamisest tulenevate Kasutajate kohustuste kohase täitmise eest. Samuti ei vastuta Üüriportaal lehekülje kaudu pakutavate objektide kvaliteedi ja kvantiteedi eest ega Teenuse vahendusel sõlmitavate lepingute täitmise eest.
Üüriportaal ei vastuta ei otsese ega kaudse kahju eest, mis Kasutajale seoses Üüriportaalis avaldatava informatsiooni lugemisega või pakutavate teenuste kasutamisega osaks võib saada. Üüriportaal ei ole kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud portaali sisust või pakutavatest teenustest.
Üüriportaal on igal ajal õigustatud:
- omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Lehekülje kasutamisõigust juhul, kui Kasutaja ei täida kohaselt Tingimuste järgseid kohustusi, kui Kasutaja Tingimuste järgsed kinnitused on eksitavad ja/või väärad või kui Kasutaja on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni mis on eksitav, ebatäpne ja/või väär;
- eemaldama Leheküljelt selle Kasutajate poolt tehtud pakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade tavade või kehtivate õigusaktidega. Üüriportaal on õigustatud tegema Leheküljel ümberpaigutusi Kasutaja poolt sisestatud pakkumiste osas sealjuures mitte muutes kuulutuste sisu;
- jälgima Leheküljel toimuvat tegevust sealhulgas, kuid mitte ainult jälgima Lehekülje kasutajate poolt tehtavaid kinnisvaraobjektide pakkumisi. Üüriportaal võib teha uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid;
- edastama Üüriportaali poolt valitud usaldusväärsetele koostööpartneritele informatsiooni, mida üüriportaal on Kasutajalt Lehekülje Kasutajaks registreerumisel ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud ning mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel;
- tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt täiendama ja/või muutma. Muudatustest ja täiendustest teatatakse Kasutajale Leheküljel asuvate vastavate teadete kaudu. Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

MUUD SÄTTED
Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Üüriportaali vahel rakendatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Lehekülje kasutamisest tulenevad Kasutaja ja Üüriportaali vahelised vaidlused antakse lahendada Tallinna Linnakohtusse.

 
 
   
 
 
 
 
 
http://www.a3ia.com
 
Kõik õigused reserveeritud, YYR.EE by A3ia
Kasutamistingimused                 
a3ia.com